DENSO DENSO WAVE

Close

销售结束产品

手持终端

产品名称 产品名称
BHT-900(終了製品)
BHT-900(終了製品)
BHT-300Q(終了製品)
BHT-300Q(終了製品)
BHT-300B(終了製品)
BHT-300B(終了製品)
BHT-700B-CE(終了製品)
BHT-700B-CE(終了製品)

手持扫描器

产品名称 产品名称
GT10Q/GT10Q-SB(終了製品)
GT10Q/GT10Q-SB(終了製品)
AT10Q/AT10Q-SB(終了製品)
AT10Q/AT10Q-SB(終了製品)
GT10B/GT10B-SB(終了製品)
GT10B/GT10B-SB(終了製品)

咨询

QBdirect

为会员提供技术信息检索服务和相关软件及电子手册的下载服务.(只限英文)

尚未注册为会员的客户

本会员专用网站中提供的服务仅限已完成会员注册的客户使用。

首次注册会员